• จุดประสงค์การเรียนรู้

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

             มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

             มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

  จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. บอกส่วนประกอบสำคัญในการทำน้ำหมักชีวภาพได้
     2. อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพได้
     3. บอกประโยชน์และวิธีการนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้