• คำชี้แจง

  คำชี้แจง

   

  การเรียนรู้ฐานน้ำหมักชีวภาพ นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นที่ 1   ศึกษาคำชี้แจงและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

  ขั้นที่ 2   ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้

  ขั้นที่ 3   เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นที่ 4   ทดสอบความรู้จากแบบทดสอบ

  ขั้นที่ 5   ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากใบความรู้หรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจ