• จุดประสงค์การเรียนรู้

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

          มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์


  สาระที่ 5 พลังงาน

          มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

  จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความร้อนได้      
        2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิของสาร และใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกหลักการ
        3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และเข้าใจหลักการถ่ายเทร้อนได้
        4. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของการนำความร้อนได้
        5. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของการพาความร้อนได้
        6. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของการแผ่รังสีความร้อนได้
        7. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของการนำความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดได้
        8. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการทดสอบเปรียบเทียบการนำความร้อนแต่ละชนิดได้
        9. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฉนวนความร้อนได้
        10. เพื่อให้นักเรียนสามารถอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงสมบัติการนำความร้อนของวัสดุได้