• คำชี้แจง

  คำชี้แจง

  การเรียนรู้ฐานบ้านดิน นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ขั้นที่ 1 ศึกษาคำชี้แจงและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด   

  ขั้นที่ 2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้

  ขั้นที่ 3 ดาวน์โหลดใบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นที่ 4 เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นที่ 5 ทดสอบความรู้

  ขั้นที่ 6 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากใบความรู้ หรือเว็บไซต์