• จุดประสงค์การเรียนรู้

                 จุดประสงค์การเรียนรู้

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของกังหันลมสูบน้ำ

  2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของจักรยานสูบน้ำ

  3. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของสูบชัก

  4. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  สาระที่ 5 พลังงาน

  มาตรฐานที่ ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ตัวชี้วัด อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงานและความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  1. การให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอนพลังงานให้วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานซึ่งประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะเคลื่อนที่ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลก

  2. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่าพลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

  3. การนำเอากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน้ำเหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม