• คำชี้แจง

  คำชี้แจง

  การเรียนรู้ฐานพลังงานทางเลือก นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้     

  ขั้นที่ 1 ศึกษาคำชี้แจงและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด     

  ขั้นที่ 2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้     

  ขั้นที่ 3 เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้     

  ขั้นที่ 4 ทดสอบความรู้จากแบบทดสอบ     

  ขั้นที่ 5 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจ