• จุดประสงค์การเรียนรู้

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

          มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้
         1. นักเรียนสามารถสังเกตและระบุชนิดสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นได้
         2. นักเรียนบอกความสำคัญของพันธุ์พืช และสัตว์น้ำแต่ละชนิดที่พบในท้องถิ่น
         3. นักเรียนบอกผลกระทบจากการไม่มีพันธุ์พืชและสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้
         4. นักเรียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างป่าชื้นริมห้วยกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         5. นักเรียนสามารถเลือกและใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
         6. นักเรียนบอกแนวทางการอนุรักษ์ป่าชื้นริมห้วย