• จุดประสงค์การเรียนรู้

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “คนเอาถ่าน”
  ตามสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

          มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ชั้น    

  ตัวชี้วัด

  ป.6

     1. ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  

     2. จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง

     3. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการร่อน การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง              

  ม.1

     1. ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม  

     2. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด  เบส ของสารละลาย

     3. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใชประโยชน์

     ชั้น    

  ตัวชี้วัด

  ป.6

     1. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป

     2. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  ม.1

     1. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ 

  สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการการผลิตถ่าน
  2. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายกระบวนการเผาไหม้โดยใช้แก๊สออกซิเจน
  3. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการผลิตน้ำส้มควันไม้
  4. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของน้ำส้มควันไม้