• คำชี้แจง

  คำชี้แจง

  การเรียนรู้ฐานคนเอาถ่าน นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้         

  ขั้นที่ ศึกษาคำชี้แจงและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด         

  ขั้นที่ ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้         

  ขั้นที่ เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้         

  ขั้นที่ ทดสอบความรู้จากแบบทดสอบ         

  ขั้นที่ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจ