Skip ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้

                                                                

การสร้างบ้านดินเป็นการนำแนวคิดในการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นที่พักอาศัย เรียกว่าเป็น “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม มาร่วมไขปริศนาว่า เพราะเหตุใดเมื่ออยู่ในบ้านดินจึงรู้สึกเย็นในตอนกลางวันและรู้สึกอุ่นในตอนกลางคืน

                                                                

ป่าชื้นริมห้วย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่พบเห็นได้ทั่วไปใน ชุมชน โดยให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าเพราะเหตุทุกคนในชุมชนจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชื้นริมห้วยให้คงอยู่คู่ธรรมชาติตลอดไป


 

ถ่านเกิดจากการนำไม้มาเผา แต่ทราบหรือไม่ว่าองค์ประกอบของถ่านคืออะไร การเผาถ่านให้ได้ถ่านต้องทำอย่างไร ทำไมจึงต้องเช่นนั้นและผลผลิตจากการเผาถ่านมีอะไรบ้าง นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

                                                                

หากนำวัสดุอินทรีย์ ไปหมักกับน้ำตาลหรือกากน้ำตาลเข้มข้นโดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์จะได้นำหมักชีวภาพซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทราบหรือไม่ว่าจากเศษวัสดุอินทรีย์กลายมาเป็นน้ำหมักชีวภาพได้อย่าไงไร  และในน้ำหมักชีวภาพมีสารอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

                                                                

ฐานการเรียนรู้พลังงานทางเลือกเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสาธิตการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสาธิตด้วยจักรยานสูบน้ำและกังหันลมเพื่อการสูบน้ำเป็นการนำพลังงานที่ได้จากการปั่นจักรยานและพลังงานลมจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า